Course Content
HSK 5 上
Join the conversation
Sumitra Rungdee 12 months ago
提起笔คืออะไรคะ
Reply
เหล่าซือจอน 11 months ago
จับปากกา
เหล่าซือจอน 11 months ago
提起 แปลว่า ยกขึ้น 提起笔 หมายถึง หยิบหรือจับปากกา
Pakapapa Treepnakorn 12 months ago
伸出手指ประมาณว่าจุ๊ปากมั้ยคะ แบบยกนิ้วชี้มาแล้วเอาแถวๆปาก
Reply
เหล่าซือจอน 11 months ago
伸出手指 แค่แปลว่า ชู้นิ้ว ครับ ในบทเรียนเขียนว่า 伸出手指做了个小声的动作 แปลตรงๆ หมายถึง ชู้นิ้วแล้วทำท่าให้เสียงเบา ในบริบทแบบนี้ เราจะเข้าใจได้ว่า ยกนิ้วชี้มาแล้วเอาไวแถวๆ ปาก ครับ