Course Content
HSK 5 上
Join the conversation
1 year ago
举着 แปลว่าอะไรคะ 举着手机 แปลว่าอะไรคะ
Reply
เหล่าซือจอน 1 year ago
วิธีการใช้ 着 หลักๆ แล้วมี 2 อย่าง 1. แสดงกำลังเกิดขึ้น หรือสภาพยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง 2. ความต่อเนื่องของ 2 กระทำ 举着手机 แปลว่า ยกมือถืออยู่ 举着手机打电话 แปลว่า ยกมือถือคุยโทรศัพท์ (เป็นการช้แบบ2)