Course Content
HSK 5 上
Join the conversation
1 year ago
ขอตัวอย่างประโยคการใช้ อีกสัก2-3 ประโยคได้ไหมคะ เพื่อที่จะได้เข้าใจกระจ่าง
Reply
เหล่าซือจอน 1 year ago
1. 他宁可挨饿,也不吃这些东西。 2. 爸爸宁可生病,也不愿意吃药。