Course Content
HSK 5 上
Join the conversation
1 year ago
有所提高คือ มีการเพิ่มขึ้น 无所提高คือ ไม่มีการเพิ่มขึ้น เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
Reply
เหล่าซือจอน 1 year ago
有所.. กับ 无所... ไม่ได้แสดงว่าเป็นคำตรงกันข้ามกันครับ 有所提高 ใช้ได้ครับ 无所提高 ไม่ค่อยใช้กันครับ จะใช้เป็นแบบ 没有提高 มากกว่าครับ
1 year ago
所+动词= 名词 ตัวอย่าง 我+无+所坐 ฉันไม่มีที่นั่ง 我有所说 ฉันมีการพูด นักเรียนเข้าใจถูกต้องไหมคะ