Course Content
HSK 5 上
Join the conversation
1 year ago
不靠别人而生活 ไม่เข้าใจประโยคนี้ ประโยคนี้มีทั้ง 不 กับ 而 ทำไมถึงแปลเป็นการอยู่รอดโดยไม่พึ่งพาใคร 不靠别人 คือ ไม่พึ่งพาคนอื่น 而生活คือ แต่ ชีวิต
Reply
เหล่าซือจอน 1 year ago
生活 นอกจากเป็นคำนามแล้ว ยังเป็นคำกริยาได้เช่นกันครับ แปลว่า ใช้ชีวิต หรือ ดำรงชีพ