Course Content
HSK 4 上
Join the conversation
1 year ago
ฟังไปฟังมางงค่ะ ก็คือ ถ้า另外ต้องใช้กับ คู่กับ 的เสมอ 比如,..................,你走另外的一条路吧 (另外+的)ถ้าอยากใช้另เพียวๆก็ไท้ต้องมี 的 เช่น ......................, 你走另一条路吧 我这样理解对不对,请老师指导
Reply
1 year ago
ฟังไปฟังมางงค่ะ ก็คือ ถ้า另外ต้องใช้กับ คู่กับ 的เสมอ 比如,..................,你走另外的一条路吧 (另外+的)ถ้าอยากใช้另เพียวๆก็ไม่ต้องมี 的 เช่น ......................, 你走另一条路吧 我这样理解对不对,请老师指导