Course Content
HSK 2
Join the conversation
Tananya Techatchanawudh 1 year ago
ตรงคำว่า 2011 ให้อ่าน11ว่า อีอี ไม่ใช่เยาเยาหรอคะ
Reply
เหล่าซือจอน 1 year ago
เวลาของปี อ่านเป็น yī yī ครับ ป้ายทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์อ่านเป็น yāo ครับ