Courses

 • 0 Lessons

  ทดสอบ คำศัพท์ HSK 1 (150 คำ)

  คำศัพท์ HSK 1 เป็นพื้นฐานภาษาจีน สอบทั้งหมด 150 คำ  การทดสอบในนี้ อยากให้ทุกคนรู้จักจุดออ่นของตนเอง และเตรียมตัวถูกจุดครับ  This content is only available to members.
 • 0 Lessons

  ทดสอบ คำศัพท์ HSK 2 (300 คำ)

  คำศัพท์ HSK 2 มีทั้หมด 300 คำ มี 150 คำ เป็นคำใหม่ และมีอีก 150 มาจาก HSK 1 ข้อสอบชุดนี้มีแต่ 150 คำใหม่โดยเฉพาะ เวลาสอบ 30 นาที สู้ๆ 加油! This content…
 • 0 Lessons

  ทดสอบ คำศัพท์ HSK 3 (600 คำ)

  คำศัพท์ HSK 3 เป็นระดับกลางของภาษาจีน ทั้งหมดมี 600 คำ This content is only available to members.
 • 0 Lessons

  ทดสอบ คำศัพท์ HSK 1 (150 คำ)

  คำศัพท์ HSK 1 เป็นพื้นฐานภาษาจีน สอบทั้งหมด 150 คำ  การทดสอบในนี้ อยากให้ทุกคนรู้จักจุดออ่นของตนเอง และเตรียมตัวถูกจุดครับ  This content is only available to members.
 • 0 Lessons

  ทดสอบ คำศัพท์ HSK 2 (300 คำ)

  คำศัพท์ HSK 2 มีทั้หมด 300 คำ มี 150 คำ เป็นคำใหม่ และมีอีก 150 มาจาก HSK 1 ข้อสอบชุดนี้มีแต่ 150 คำใหม่โดยเฉพาะ เวลาสอบ 30 นาที สู้ๆ 加油! This content…
 • 0 Lessons

  ทดสอบ คำศัพท์ HSK 3 (600 คำ)

  คำศัพท์ HSK 3 เป็นระดับกลางของภาษาจีน ทั้งหมดมี 600 คำ This content is only available to members.